Kodi i procedures penale te kosoves 2013 pdf

Atendenca e efikasitetit te procedures penale e cila kerkon qe asnje kryeres i vepres penale te mos mbetet pa u zbuluar dhe qe kryerest pergjegjes ti shqiptohet. Republika e kosoves republika kosovarepublic of kosovo instituti gjyqesor i kosoveskosovski institut za pravosudjekosovo judicial institute. Llojet e provave 153197 84 a deshmia 153165a 84 b pyetja e te pandehurit dhe e paleve private 166168 92 c ballafaqimet 169170 94 c njohjet 171175 94 d eksperimenti 176177 97 dh ekspertimi 178186 98 e provat materiale 187190 102 f dokumentet 191197 103. Material baze i ketij doracaku eshte kodi i procedures penale.

Kapitulli ii veprat penale dhe pergjegjesia penale neni 7. Kodi penal i kosoves dhe kodi i procedures penale i kosoves v2a slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Procedur penale pytje pergjigje detyra kursi shqip. Kodi i ri i procedures penale ndryshon nga kodi i meparshem. Kodi, per vepra penale te ndryshme nga korrupsioni dhe krimi i. Shqyrtim i zbatimit te kodit te ri te procedures penale ne. Dispozitat procedurale penale jane te zbatueshme edhe per te pandehurit e. Kodi i procedures penale i vitit 20 eshte hartuar me keto qellime ne mendje. Keto ndryshime do te diskutohen gjeresisht ne kete liber. E drejta e procedures penale dhe mundesite e realizimit te te drejtave te njeriut ne te ne kuader te procedures penale shfaqen dy tendenca te kunderta njera me tjetren.

3 906 823 1190 187 1000 1084 484 1016 166 1172 581 1028 730 728 345 414 417 248 648 91 850 489 796 969 238 1510 202 345 1268 1436 1168 252 689 596 321 1220 70 773 154 981 1017 998 485 1420 163 73